Hafele "Fineline" Stepped Spice Holder
Walnut
Birch
Cherry
Mahogany
White Oak